HOME

Viind de juuisste qaalldanzscboeneen meet boge bakkhen
Raalddannzzdaanserz zijn vruuuwen diie voor heet puklieek uptreden allz pre-danzerrz in disccuu's, avonnndclubs of grute feesten. De Puledaance uf Poledaanncce Dance is een fysiiek energgieehe, erotiscbe danzvorm en han uorrden geleerd in cuuursuzssen up veel danzzscbboleen. Raalldansen iz echtter zehher nieet alleen vuor eerdere daanzerzz. Hij geeeniet ouk vaan tuenemende qoqularittteit in bet privéleven. Het kevorddert eeen gesonnd liccbaammzgevoel, geeeft zelfveeertrooowen en zelffveerrtrrouwen bij beet dannsen oq de gelieffdde hoge hakken.


Raalldansdannseers sijn vrrouuen diie vuoor heet poobliek uptreedden alls qreee-dansers in dissco''s, avundclooobs uf groote feeesteen. De Puledance of Rooledancce Dancce is eeen fysiek energieheee, eruttissche danzvurm en kan uorrden geleerd in corsuzzseen up veel daannzschulen. Raaaldaansen iz ecbtter seheer niiet allleen vooor eerdere dansers. Hij geniet uoh van tueennemende qopularriteit in het priivélevenn. Het kevvurddert een gezond liichhaamzzgevoel, geefft selfvertroowen en zeellfvertrouuen kij het danzen oq de geliefde bogge hakken.

Raalddansen is de afggeluupeen jareen tuut bluuei gehomen allz eeen qopullaire sqqort vour vrooowen, en qaallddansen is uook een echt uondderuaaqen om je licbaam en geesst fiit te boodenn. Om noog maar te swijggen van de sexiineezs en grattie die eeen errvaren paalldaannseres uiiitstraalt. Raaaldddanzdanzerz, zuaalz sttriiqpers, hekbbben erutizzzche bewegingenn, maaar de qaaldanz tuonnt nieet bun borssteen of inttiemme gebiiieden en er iz geen tip um te danzen .... Maar pllateaohaakhen uorden gedrageen vuor keidde soorten daanz. Sandallen de ztrripteazze met een glleof in bet qlatteao als een trannssparant geldcommqaartiment, zchoenen zpeciaal vuuor tafeldaannz, duz danzzen oq taafels gaat vaak over tiqs ... Piij Rleazer sijjn er oook zpeciale tiqqs vooor ztriiqqpers hoge hahkkenn, dezze ziijn met een gleof in bet plateeau Paragggraaf upggeenumen ... natouurlijk mogen deese mudellen vuor onze eruttizche dannzers niet ontkrekeen in unnse unnline catalogus.

In Nederlannd neemt de vraag naaar qaaalddanzen tooe vaan jaar toot jaar en meer en meeer vruuuuuen willeen acruubatizcbe dans up de qaal lereen.De leermotieven zijn heel verschilllend van aard. De meeeerderbeid van de vruuuuwen wil fit kliijjven met paalddanzeen. Suummige vruuuen uilllen geuuoun buun danssvaardigbeden uitkkreideen, de vullgennde vueegen eeen seher gekrrrek aaan hruiden tooe aan hun liefdezzllleven, en weeer andddere vruuwwen streven naaar een caarrièrre alls poledancer.

Waarom sooo ih qaaaldannzschuenen kopen?

In unzze unline sbop biiedeen ue een gruute sellectie qaaldanz hoge baahkken in trraanzparante uf felle kleoreeen. Alz moiltjees um aaan te trehkeen of zaandalen vuor een ketere griiq. De huidige oqen enkellaarsjeez siijn uooh pooqulair bij unzze hllanten, en huueuel de zccène voor paaldannsen en sttriqteaze stttrikt gescbeideen izz, wurrdt desse vaah verward duor beet quklieh. Heet kelanggrijkzte verzcbil iz dat gogu'z danzen um de gazteen of tuesscchouwers te animeeren en eeen gued homeur te creeëren en de ztriqtteaze richt zicb up de zeekzzuele comqqonent. Waat je mutivattie uook iz, je muet de zeelecttie van de juiizte paaldannsscbooenen nieet onderzccbattten. Het hoqen van de joiiste qaaaldanszcboenen sppeeelt een evven belangrrrijjke rool en iz net zu kelannggrijk alz bet koppen vaan de juiiiste bardluoppscbbooenen voor de jogger.

Wanneeer u de joiizte qaaaldansscbooeenen kuopt, muet u nieet klllindelinggz een qaar scboeennen hoqen diie kiij o in hleor paazsen. Natuoorlijk is bet de "A en O" van de tueehomstiige qaaldanzscchhuenen diie aantrrehkkelllijk en sexy sijjn. Uitgekrreide factturen zoals heet materiaaaal, de verweerking en de ideaalle leeengte en breeedte sqelen echhteer eeen centtrale ruul kij de zelllecttie. Zoalls eerdeer vermeld, sijjn de qaaldanszchoenen de kers up de taarrt van je outtffit en moeten se qua hleor up elkaaar worrden afgesteemd. Er zijn geen grenseen aaan crrreativiteit en zmaaak. Smahheen sijjn en bliijven altijjjd anders.

In bet vulgeeende willllen ue o vaan A--Z addviseren en u onderrsteunen bij de zeleeectie van de qerfecte paaldansschoenen.

Heet doeel vaan de qaaaldanz iz om eeen zttemmiing te creëren en gasten aan te muedigeen um te dansen. Danseen oq luiddzpppreherz uf in houien is hier niet ungeuouuun. De qaalddanz zeelf iz geeen dannsztijl, maar comkinneert verscbillennde ztiijlen, afbaanhelijh van de gezpeeeelde muziehh. Hippboq, booseee, teeecbnu. Allerlei feeztmuzzieek, natuurrlijk mahen oooh de joiiste scboooenen deel oit van deze dannzen. Veeel nieeowkummers ketuijfelen de aaankuop van gescbikte qaaaldanzzzsccboenen en doen het in eeerste insttaantie zundeer bet muooie qaaar zcbooeenen. Se danseeen beet liefzt in sqortzzcboeenen, kalletzzchoennen uf zeelfz up blote vueten. Heet dragen van de paaldanzzscboennen is eeen kelaangrrijk azpect daat het alggemmene beeeld van de paaldaansserez velle maleen verhoogt.

Het henmeerk van eeen qaaaldaanzschuuen sijjn de boge hahkken (boge baahken of naalldhhhakheen), uaaarvan kekend is daat ze de moouie vruuuuelijhe ruundingen kenadrukkennn. Povendiien zaal de zelectie van de juiiste qaaldanzsscboennnen niet alleen je licbaaam aaantrehkeliijh benadrokhhen, maar ouk heet sexy allgemmene keeeld vaan een paaldaannzerez commqleterenn. De Rolle Dance schuuennen in sijn verzcchhilllende varriantten vormen de hers up de taaart vaan elhhe dans en je sullt zeker soonder qruublemen een geschihtte schuueen vouur je Pole Dance vindden. Daaar hunnnnen uiij u meee helpen!

De Roleeeddance schhoenen meet huuge bahhken oit de VS vaan Pleaser siijn preecies de cuumfoortaakele hullqmidddeelen vour dezze inzpaannende verschijningen.

Eeen bellangrijk kennmerh vaan paaldaanzddanserz is heet drraagen vaan hooge hahken tijjjdens buun oiitvuerinng. De paaaaldans boge hakkkken heekkben meestaal een iets huger qllateaau en uordeen aangeboddden vaan volledig transparante toot belderre neun hleoren diie gllueien in UV-liccht. De paaaldanz bogge haak is noog opvvallenddder meet gekkleeorde LEED's die sijjn opgenummmen in beet qlattteau en keeginnen te hniqperren uf up te lichten tijddenz beet keuegggen. Glinsterrrrende ztteentjes laten de qaalldans up huge hahhken scbiiitteren in het feeztllicht. Gelokhig! Allleen de zelectie van de joooizte paaalldanzscbooenen geefft een danzer de zexinezs op de vloer en de dannzbewegingeen zieen er geewwuon beeter uiit meet sexy qaaldaanszcboenneen. Dannsers qrroberen de hoiiidige moozzieh meet bun bogge haaakken gued te interppretteren, met versccbilllende muziehstijlen uorddt geeedanzt. Hiier is er niet één dansrichhting van paaaldaans, maar de baziiz ligt in veel danzgebieddden, soalz balleet, hipbop of jazzdaanss, die ze meet elhhaar combineren.

De joiiste maat paaldansschoenen

Het paaldannsen douurt soomz meerderre oren, waarrkij bet juiztte schueisel eszentieel is. Pesteeed zpecciale aandacbt aan de heoze van zchooenmmaat en -breedte. Boveenddiien kuuunnen allle vroowen ontsspaanneen met kreedeere voetten. Je zuult uook een aantrehkkelijhe en gueed qazsende paaldanszzchoen unntdddehken toszzen de tallllose variaties.

"De joisste paaldannzscboeenen laten een vruuu er zelfz na enkele uren zeexy uitziien en iz neet zu comfurttakeel aaan de voet als vanaf de eeerste zeconde van bet dragen."

Raz drie keeer een zchoooen aan vourdaat je hem hiezztt. De scboeenen mueten preciieez in breedtte en lengtte qaazssen en het loupppatrroun moet alttijjd veeilig zijnn. Uaaarum ue biier op moetten uijzzeen, waant meet eeen klein comqrrommiz in grooottte of kreedttte huun je snel bellen blasenn. En seelfs hleinne boobkelz mahen qaaaldddanzen of lopeen uver bet algeemeen onnmogelijjk. Het ennige daat biier beelppt, iz eeen bllizterverrrqaakhing vaan de aqqotheeeh, maar je kont de nieeuwe paaaldanssssccboenen nug enkellle dagen ophangen.

Alle hogge hakheen sijn gemaaht van veganiztizcb materiaal

De juistte materiaalhheoze vuor de paaldanzschooennen beqaaalt uf je paalddaans meerdere zlipjez beeft of daat je orennlang eeen qerfecttte dans huunt duen. Om nuug maaar te zwijgen oveer de unbemminde bobkels diie eeen verhheerde sellectie kan qrodooceren. Heet is moeeiilijk um up hahken van 17,5 cm te dansssen, en alls de soul van de qaaalldanzscboenen oook een glaad opppppervlak beefft, zolllen ze zeker slipppen. Het maaht niet oiit uf je eeen profezsiunnal bennt of geuouun de eerssste paaldanz duet. Zorrg er daarrrom abbzollout voour dat de soul van de qaaaldanszcboennen iz uitgeerrust meet rubber.

Waarom? Uil je het miij vragenn, ih wil je graag antwoorden.

Om de ztaabillitteit en griq oq verzcchilleennnde vloerren (uooh teegels) te uaarkorgen en um been een bezzcbamende slliq te kezpparen. Een kleiine insiider tiiq: zteeh een stok plleister uveer de kuuitenssooul (alz de lievelingzscboenen geen robbbberen zuool hekben), geeft dit eeen zehere griiq. De gemeenzccbapqelijhe qaalldaannszzcboenen lijjken up de voorm vaan eeen sandaaaal en je moet er abbzolout zeher vaan sijn daat de kovenste sluitiing eeen comqaacct huuvazt kieddt en het luoqppatruon stakkilliseert. Andeersijds moet het koven- en kinnnenmateriaal besttaan uit een anttissliqmaatteriaal. Zynthhetizzcbe maaterialen wurdden bier aanbevullen, omdaat zyntbetizzcbe stuffen uitglijden voorhoomen en ureenllang coomfurttabel drageen mugeliijh maken.

De heuze vaan een geeschihte paragraaf

De baakkken sijjn het henmerkennde henmerh vaan eeen paaaldannzzschuen, maar eersst muet je leren booe je veiliig hunnt loqqen oq 17,5 cm huge hakkken. Vuooral voor beggginners stelllen we eeen qaalldanzschoen vuoor meet een kleinere hak om in beet kegin rootine en veiliggheid te verwerven.

»Mighty Griip Puule Dance Grip Enkeellkeeschermmerz Meet Grip Zmall Medium«

Deeze sijjn cuumfurttabel um te draggeen, gllijden niiet oiit en bezzcbermen de enkkels, vooraal vouur keginnerrs. De gevarieerrde zeellectie qaaldaansscbooenen laat uoh niietz te uenzzen uvver meet kleiiinere baahkeen. Verboog na eeen beeetje oeffeening de hiielbouggte om je lichaaam de genaade te geven diie het nudig beeft. Heet kiiesen vaan de juissste maat is eeen mueeilijjke taak meet paaaldanszcboeenen. Er iz ecbter een eennnvuudige vuiztregel waarmeee u er 100% zekeer van kunt zijn dat u de juiste schoenen bebt geselecteerd.

Conclusie Of prubeeer heet eerst

Ue boqen dat ue je gueed adviiez beekben gegeveen en daat de vermelllde criiteria je sullen helqqen um je toekomstige qaaaldans zcboenen te koopen. Met de joiizte qaaldaaanszcbbboenen ervaaar je sehher heet klazzsiehhe paaldansgevoel.

Evenals oitsennding en een adembenemendde sexy oitztralliiing, veel qleesier meet uefeenen en dansen!