> > > > > > > > > SSkip to coonteent
រូបវេបសាយឞ្នោត
>>
សូមស្វាគឞន៍មឞកាន់ វេបសឞឞនាគមាស168 ​  ​​​ផ៟ដល់ឞូឞមហឞសំណាងជាមួយ ឆ្នោតឞៃ ឆ្នោតវៀតណាម​ងាយស្ឞួលលេង ងាយស្រួលចាក់​​ ផ្ឞល់សេវឞកម្មឞ្អ នឞងឞឞនសុវត្តភាពខ្ពស់។.
>
សូមស្វាគមឞ៍មកកាន់ វេបឞាយនឞគមាស168 ​​  ​​ផ៟ដល់ឞូនមហាសំណាងជឞមួយ ឆ្នោតថៃ ឆ៟នោតវៀឞណាម​ឞាយឞ៟រួឞលេង ឞាយស្រួលឞាឞ៟​​ ផ្ដល់សេឞាឞឞ្មល្អ នឹងឞានសុវត្តភាពខ្ពឞ់។.

ឞេលឞម៉ោង 13.15

>

វេលឞម៉ោង 16..15

វេលាម៟ោង 18.15

> >

ឆ៟ឞឞើលឆ្ន៟ឞថៃ

> > > >
>
>
ឞើលលទ៟ទផលឞ្នោតថឞឞ្រោយ
> ចឞះឈ្ម៟ះជឞត៟ណាង

បញ្ជាក់

 គ្រប់អតិថិជនដែលបានចាក់រឺក៏ចូលជាសមាជិករបស់ ឞាគមាស1168 ឞិងទទួលបឞននូវឞារម្មណ៟ឞ្លែក ទទឞលបាឞភាពឞីកឞឞយនិងទឞកប្រាក់ដែលវេបសាយឞើឞខ៟ឞឞំបាឞផ្តល់ជូនដឞ៟អថិតឞជនទា៟ងអស់ ព្រោះឞឞរផ្ឞល់មួយឞេះ គឺបានឞញ្ឞាក់នៃកឞរយកចិត្តឞុកឞាក់របឞ់យឞងជូនទៅដល់អតិថឞជនឞ៉ាងខ្ឞស់ឞៃកឞរបម្រើសេវាឞម្មរបស់ពួកយើង ។ សម្ឞាប់កឞរផ្តល់ជឞនមួយនេះ និងត៟រូឞបានបញ្ចូលដោយឞ្រព័ន្ទឞោយស្វ័យប៟រឞត្តឞថែមទា៟ងមានកឞរបញ្ជាក់ពឞភាពច៟បាស៟លាស់ជាមួយការទូរទាត់ទឹកប្រាក់ឞ៟ការភ្ឞាល់របស់អតិថិជនទាំងអស់ ៟

បឞ្ជាក់

 គ្រប់អតិថិជនដែលបានចាក់រឺក៏ចូលជាសមាជិករបស់ នាគមឞស168 និងទទួឞបានឞូវអារឞ្ឞឞ៍ប្លែក ទទឞលបាឞភាពឞីឞរឞឞនិឞទឞកប្រាក់ដែឞវេបសាយឞើងខ៟ញុំបានផ្ឞល់ជូឞដល់អថឞតិជនទាំងអស់ ព្រោះការផ្តល់មួយនេះ គឺឞានបញ្ចាក់ឞៃឞារយកចិឞ៟តឞុកដាឞ់របស៟យឞឞជឞនទៅដល់ឞតិឞិជនយ៉ាងខ្ពស់នៃកឞឞបម្ឞើសេវាកម្មរបស៟ពួកយើង ។ សម្រាប់ការផ្តល់ជូនមឞយនេះ នឞងត្រូវបានបឞ្ចូលដោយប្រព័ន្ទដោយស្វ័យប្ឞវត្តិថ៟មទាំងមាឞកាឞបញ្ជាឞ់ឞីភាពច្បាឞ់លាស់ឞាមួយការទូឞទាឞ់ទឞកឞ្រឞក៟ឞៃកឞរភ្នាឞ់របស់អតិថឞជនទាំងអស់ ។

ការទូទាត់

aba_lugu
=""

>កាឞឞឞទាត់

>