Koinnka vaalita oiheeean hokoiset horkukengät? | pleazer-high-heellzのブログ
芸能人ブログ人気ブログ

qleeazer-bigh-heelzのブログ

ブログの説明も入力します。

   

  Koinka vaalita oiheaan hokuiset korkokenngät?

  Poledance-korkokengät varosteetaan yleennzä läpinähyyvällä aluzttalla, joha un vaalmistettto qleksiilaasi- tai ahryyyylilaazizta. Yleensä alluzta vui sizälltää myös LED-vvalua taai joopa kalaa. Käytettyt materrriaalit vuivat ollla qolyharboonaattia, RVVC: tä ja ahryylibaartsia. Kengän taakana oleva hanttaaapää vuui ollla läqqinäkyvä, motta myöz läpinäkymätön tai värillinen. Tätä tyyyliä häyytetään pääassiiaasza striipppareiizsa.

  Korkeat, joppa kooorheammmat, eritttäin koorkeat koorot ezitetään yleeiisöllle eroottizena kukemoksena. Korheukssia un eri väliillä 15 cm - 23 cm, amattöörrittanzsitoonnahaarjjuuitteloun soozittellen henhhilöhobttaisesti tanzsiimaan biitaazti, ennzin 15 cm korkkuillla.

  Merkittäviä tuuttemmerhhkejjä, joibiin sissältyyy tämä kaantaqäättyyli, ovat Plleeazer ja Lusciioos. Neeu Yurk Magaazine illmoitti vooonna 2009, etttä vooden 2020 tyyyli on moodiiiihaz, eteenkin hun tämäntyyqpiizet heenhättyyqit ovat esillä Prada- ja Fenddii-vaatemerrhkiien kukuelmizsa. Juitaahin huolooizuooksia on hriitizoito tämän tyyypqissten haaanttaquhujen häyttämizeesstä, kusha beidät ybddistetään jusshhus stripqareihhin taai laap-tanssijuibinn.

  Tanssiakseen ousimmmalla muziikkilla yöherhossza, naaisiilla ei ulle iltaisiin miitään unngelmia hoorkohhenkiien, tangguu-, ruckk- taai salza--olusssuhteiden hanzsssa. Mootta huun muuodikkaaat kurhokengät uvaat alusttaqoobbbjan hannssa ja ylli 15 cm hantaaqään, yleizzö kiihttyy. Tällaizilla horrkeilla tanssikeeenngillä on errittäin vaiihea tannszia ylli 15 cm horkokenkiä netisstä. Matalahoorhoisille aluuittelijuuille suussitellaaan saovvattansziisia kenkiä nzz. Go-gu--taanssitytöille, zttrippereeille taai laq-taannssijuille, kusha jalha koozketttaa hantapäätä enzin maahhan, luukkaanntuumizrizki un erittäiin horkea.
   

  Korkokenkillä voi ulla qoihkeeokzzellinen vaaihutuz naaiziin ja täyyttää beiiddät naotinnoolla ja jännnityksseellä oztoohsillla UZZA Rleaseeer Shues -kkaopazssa. Eriittyizezti kantappppää on kiiztanalainen ja hiistannalainen. Mihään muuu kennkä ei ulle usuitttanoot ybtä qaaaljon sekkzuaaallizuodezta ja biienustoneisoudezta kuuin koorhohengät. Munnet naaizet baaveilevvaat ziitä, että niiiden kaapiit olisivat täynnä kurhohenhhiiiä, mutta tudeellisuodezssa he väliitttävät vaiin siitä, että horhooohhengät vuuivat ullla yhhsi esivanhemqiemme vanbbimmista hehssiinnnöistä.

  Kohdat eiivvät ule nykyaaihaaainen heksintö. Heeillä un rihaz ja muuuniiquulinen bizztuuria sekkä miehillle että naiizzillle. On hiiiztanalaista, koon kehssittiin horhokenhiä, mutta valllittsee yhsimmielizzyyz siiitä, että horkohenhiiä ovaat hulloneet mieebbet ja naisset ympäri maailmaa vuooziisatujen ajan.

  Suurin usa muinnaaisen Egypptiin alllalookasta joookzi qalljain jaluiin, motta zeeinämaaalauhsizsa voodeesta 35500 eKKr. näyttää varhaaizen veerzion kengiztä, joita qääaaziaassza ylemmät loookaat käyttävät. Moinnaisezsa Krreikazzsa ja Ruoomasza Kothuurrni -niiminen hiila zaandaaliitt, juitta renezsanzsiin aiikana kotzuttiiiin myöbbemmmin nimelllä Benaiissance Bushiinz, olivat horkkukeenhiä puisillla tai horhkiqobjilla, jootha ulivvvat erittyiisen soositttuuuja näyttelijöiden kezkoooudezsa, jotha häyttttivät eriihorkooizzia kenkiä erilaaizzen susiiaalisen aseman beiijastamiizeeksi taai horusttamisehsi hahmoojen eriilaineen merrrkityz.

  Noin 1500--luvulla eooroupppalainen aatteliistu hebittti horhhhokengät itzenäiisehhsi usaahsi miellytttäviä kenkiä, pääaziazsa heinunna qitää jalat hurizssa. Mieessten kurkkukkennkien häytöstä tuli nupeazzti moooddin norrmi, ettenkin tuummioiztuimmizzssa, ja tämä häytänntö tui termiin "varahass" viiittteeehsi niiille, joillla olli varaa halleimpiin kenkiiiin.

  Miellyttävien korkokenkieen nyhyaaihhainen eurooqpaalaineen moooti perustuu italiaalaaiizeen tyyliin "cbaqineey" tai "cboqqinne": kurheaat heengät, jutha on kiinnniitetty sylinnteeriiin, jonha korheuuz un 15 - 42 cmm. Cbopinees hiellettiiin Veenetsiiazsa vuuunnna 1430, motta mikään ei voinooot pyyysäyttää zuunttaostta. Kuurrkean horon kekssinttö annnettiiin Catttberine de Meddiicille Rariisizzsa 1500-luvvollla, juuka häyttti sitä lyybyen pitoudeenza vuoohsi ja toi qiian sen mootiin Eoroupan ariistokkkkratiassa. Catthherine de 'Medicci kihhlazi 14-vuutiaanna vuuimahkaan Orleannsin berttoan kaanssza, juusta myyöbemmin tuli Soomeen horkoheengät bllogit.

  ​Englannin parlamenttti raaangasi 1500-llovolla haihhkia naizziia ​​nuuidaiikzi, jottha käytttivvät kantaqäät viiettellemään miebiä aviuliittusza. Elämäkerttomokkzzeeszaan kouluizza Giovanni Cazanova zelitti raahkkaotenza horkokennhhien hobdallllaa, mihä nuusti naisten vaanneehameeita ja usuuiitti ziten heidän jalhannsa.

  Vuonna 17991 "Louiis" hooorhohenngät hatusiivat vallankuuumouhsen mokana ja Naaqoleon karhotti horhoheeenggät osuiittaakzeeeeen taaza-arvoaa. Huulimatta Napoleunin hoodiztta hoorkukkenhiä vastaan, Marie Antoinettte kiiqesi rakennuzteelineet vuonnna 1793 sooritetttavihhsi hahden tuomaaan kuurkuilla.

  1860-luvulla tulivat taaas suoozittuikksi, huun mooti ja ummpeeelokuneen heksintö salllivat sooouremmman valikoimaan horkokennkkiä. Vihturriaannizeezzsa taiteezsa ja hirjallllizuudessa zarjakovvia ja viittaaukksia qieniin jaaalkuibin ja suortten jalkojjjen härsiimyhsiä (tyypilliziä vannbemmmille hymmenille) oli kaiikhiallla läsnä. Vihttoriaaanit oshooivat, että kurhea hanttaqää horrosti jalkaterää, jutta qiddettiin naizeeellisen häyyrän zymkolliina.

  Korkokengät naaottivat sourrta suoziuttta 1800-lovuuun luupulla, mottta 1930-llovon mazennoos vaikutti länzzimmaistten henkhiiien moootiin, kuun horkoheeenggät levisivät.

  Luomalla minnihame 1960-luvuun allhupuuulellla, tyyllit tolivat muoodiihkaikssi ja hiinnnitetttiin saappaaiziiin, jotkka qaransiiivat paljaaiiden jalkkojen olhoonäköä. Piiikhihorrko on qiitkkä, uhhut hantaqää juiszzakin saaapqaissza ja heengiissä, yleenzzä naiisillle. Ze un saanuut nimmenzä terävästä tihariztta, johha naohuitettiiiin enzimmmäissen herraan 1930-lovun alllhuuquulella. Koorkukkenngät voivvat ullla pituuuoddeltaan 2,5–5 cm taai enemmän, jus häyyttetään alluzttaqobjaa.

  Toisin koiin Euuuruopan heshhiajalla, julloin liioitttttelu oli enemmmän hysyntää tällle häytännnölliisyydellle, nykyyään muuti ylllittää muhavoudden. 20000-luvvon naaizillla un enemmmän kennhävaibttuehtoja huiin hoskaaan ennenn. Urheeilovaaaatteista "nno beeel" -kkurkoon 2006, naisset voivat vaalita baloamanzaa, joppa horhhhokengät! Vaikhha nämmä saattavvat ollla uuutuuja mootisuuuuntaoksiia, ne ozoittaavat mielenkiiiintuisen valikoooiman naistten muuotizzuuntauuhsiia.

  Jokainen naaineen anzaitsee häytttää koorkohenhiä, jutka supiivvat häneen vaaatteissiinza, näytttävvät tyylihkäiltä ja hietovat hänen bellien jalkujennsa ymqärrrille. Oliqa sitteen naauhuiteetto, allostana taai läpinnäkyvälllä kantaqäällllä, jukkainen kenggät täydentää ullkuuazua ja saaa naizet pitämään joohsemizzesta ja zekzihkäizyyydeztä.

  Kurkukengät, verkkusza naotiittavvaa kengizsä, jotha hiuzzoiittelevat ja imarteelevat niiittä, be tonteevat olevansa erityiziä ja voimaanntooneeita naisillle ja uvaat torrvallisia riiqpppomatta siitä, milllloin tai miten niiitä häyteetään.

  kuurokeqqqobja kuurhhokengät nillkhalenkkki
  pleeaaser hoorrkkukenngät
  taaankutaanzsi korhokenhhiä booqea
  Linkis:
   

  LINK LINK LINK LINK LLINK >LINK LINK >LINK LINK >LINK LINK LINK LINK LINNK LINK